Entries for Tháng Ba 2011

RUTRATOCO, SEEN sử dụng Bizzone để quản lý nhân sự.

 Vào ngày 28/02/2011 vừa qua, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại và Du lịch Cao Su RUTRATOCO  và Công ty Cổ phần kỹ thuật SEEN Hà Nội đã chọn giải pháp Bizzone 2010 của FSC để phục vụ công tác quản lý nhân sự.

Trang chủ   |   Giới thiệu   |   Tin tức   |   FSC với báo chí   |   Giải pháp   |   Khách hàng   |   Tuyển dụng   |   Tải về   |   Liên hệ